Algemene Voorwaarden Stigah Scholing

Art. 1  Definities

Stigah: de gebruiker en opsteller van de Voorwaarden;
Afnemer: de wederpartij van Stigah; een afnemer is een persoon die, of een bedrijf dat, een opdracht verstrekt aan Stigah; Deelnemer: de natuurlijk persoon die aan de scholingsactiviteiten deelneemt;
Activiteit: een cursus, training of event georganiseerd bij, door of in samenwerking met Stigah.

Art. 2 Inschrijven

Inschrijven voor een Activiteit kan online via de website https://www.stigah.nl. Alleen opdrachtgevers van de Afnemer kunnen meerdere deelnemers tegelijkertijd inschrijven. Bij inschrijving op een activiteit gaat men akkoord met de op de website gepubliceerde algemene voorwaarden.

Art. 3 Tarieven

Alle prijzen voor Activiteiten zijn gepubliceerd op https://www.stigah.nl. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders beschreven. De standaard betalingstermijn is 14 dagen na inschrijving. Activiteiten dienen voor aanvang te zijn betaald.

Art. 4 Annuleren door Stigah

Stigah behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling een activiteit te annuleren of te verplaatsen. In dit geval heeft de opdrachtgever/deelnemer recht op volledige terugbetaling van de activiteit kosten welke reeds gefactureerd en betaald zijn.

Art. 5 Annuleren door opdrachtgever/deelnemer

Opdrachtgevers en deelnemers kunnen annuleren via e-mail naar info@stigah.nl.
Bij annulering van de inschrijving op een activiteit is opdrachtgever/deelnemer de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • 0% van de activiteit kosten bij annulering langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum;
  • 25% van de activiteit kosten bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum;
  • 50% van de activiteit kosten bij annulering langer dan 1 week maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum.;
  • 100% van de activiteit kosten bij annulering tot 1 week voor aanvangsdatum van de activiteit.

Art. 6 Intellectueel eigendom

Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal dat door Stigah in verband met een activiteit is verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stigah.

Art. 7 Aansprakelijkheid

Stigah is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van (wijzigingen in) activiteit inhoud en/of activiteit materialen, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.