Algemene Voorwaarden Stigah Online

Art. 1  Definities

Voor de volgende begrippen gelden in deze algemene leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities:

Afnemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst met Leverancier is aangegaan;

AVG: Verordening (EU) 2016/679, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Applicatie beheerder: de Medewerker van Afnemer die zich heeft gespecialiseerd in de toepassingsmogelijkheden en werkwijze van de Stigah Online.

Beschikbaarheidsgraad: de tijd dat de software in een meetperiode beschikbaar is voor de afnemer gedurende kantoortijden, uitgedrukt in een percentage

Betrokkenen: de natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt

Datalek: elke inbreuk op de beveiliging die leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Documentatie: de schriftelijke en/of elektronische documentatie behorend bij Stigah Online;

Gebrek: een fout in de software die ertoe leidt dat de software niet functioneert conform de overeengekomen specificaties of het op een andere wijze niet voldoen van de software aan de overeenkomst.

Gebruiker: Afnemer en/of een Medewerker van Afnemer;

Gegevensbeschermingsrecht: alle toepasselijke nationale, internationale en EU wet- en regelgeving, die regels bevatten met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen.

Hersteltijd: de periode waar binnen Stigah BV, na binnenkomst van een melding van een gebrek, zich tot het uiterste inspant om het gebrek te herstellen.

Incident: een gebeurtenis die ertoe leidt dat de software niet functioneert conform de overeengekomen specificaties of niet voor het gebruik op de locatie beschikbaar is.

Kantoortijden: maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 met uitzondering van officiële vrije dagen in Nederland;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer met betrekking tot de Stigah Online. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Voorwaarden van toepassing; Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden Stigah Online;

Leverancier: Stigah BV die als leverancier van de Stigah Online optreedt;

Log-in Procedure: de door Leverancier voorgeschreven procedure die Gebruiker dient te volgen teneinde toegang te verkrijgen tot de Stigah Online;

Log-in Gegevens: uitsluitend voor Gebruiker bestemde code(s), waarmee toegang kan worden verkregen tot de Stigah Online via https://app.stigah.nl;

Maintenance window: een geplande niet-beschikbare periode buiten kantoortijden, waarbinnen de software niet beschikbaar is. Ook wel onderhoudsvenster genoemd

Medewerker: een werknemervan Afnemer of Leverancier, dan wel een natuurlijke persoon die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van Afnemer dan wel Leverancier;

Ondersteuning: het verlenen van (telefonische) assistentie door helpdeskmedewerkers bij incidenten en het adviseren over het gebruik en de functionaliteit van de software.

Onvolkomenheid: alle tekortkomingen van de Stigah Online die aan het functioneren daarvan als omschreven in de bijbehorende Documentatie in de weg staan. Het ontbreken van functionaliteit in een nieuwe versie van de Stigah Online die wel aanwezig was in een eerdere versie wordt niet als een Onvolkomenheid beschouwd;

Persoonsgegevens: alle informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Reactie tijd: de periode waarin Stigah BV, na binnenkomst van een melding van een gebrek, zal aanvangen met het herstel van het gebrek.

SaaS: Software as a Service. Kenmerk van SaaS is, dat de gebruiker gebruik maakt van geheel op het internet gebaseerde techniek. Het voordeel is dat geen software op locale computers of servers hoeft te worden geïnstalleerd, de software vanaf iedere werkplek van Afnemer met internet toegang bereikt kan worden en vanaf één centrale plek met één handeling updates (verbeteringen) en zelfs upgrades(nieuwe versies) kunnen worden doorgevoerd.

Stigah Online: het geheel van de door Leverancier aan Afnemer te leveren online diensten, zoals nader beschreven in de Overeenkomst.

Systeemeisen: de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van Afnemer voor het deugdelijk gebruik kunnenmaken van de Stigah Online;

Update(s): een nieuwe release van de software, waarin tot dan toe bekende gebreken zijn verwijderd en/of een beperkte verbetering of uitbreiding van de bestaande functionaliteit heeft plaatsgevonden.

Upgrade: een opvolgende versie van de software met nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet onder een andere naam uitgebracht.

Vertrouwelijke Informatie: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt onder vertrouwelijke informatie betreffende Afnemer of Leverancier begrepen (a) informatie die schriftelijk als “vertrouwelijk” is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is, (c) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend moet worden verondersteld;

Verwerken: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.

Verwerker: organisatie aan wie de verantwoordelijke de gegevensverwerking heeft uitbesteed.

Art. 2 Gebruiksrecht Stigah Online

2.1 Leverancier verleent Afnemer met ingang van datum Overeenkomst het niet-exclusieve recht om de Stigah Online gedurende de looptijd van de Overeenkomst te gebruiken voor de interne bedrijfsvoering van Afnemer. Onder interne bedrijfsvoering wordt verstaan het gebruikmaken van de Stigah Online door Gebruikers ten behoeve van cliënten van Afnemer. Het gebruiksrecht houdt tevens in het recht de bij de Stigah Online behorende Documentatie voor dat doel te gebruiken.

2.2 Afnemer zal de Stigah Online slechts gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst en deze Voorwaarden en zal in dit verband instaan voor het gebruik door haar Medewerkers.

2.3 Leverancier is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de Stigah Online. Leverancier zal Afnemer tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Stigah Online, een en ander naar oordeel van Leverancier.

2.4 Updates en upgrades worden in beginsel uitgerold in de maintenance window. Bij hoge uitzondering behoudt Leverancier zich echter het recht voor om tijdens kantoortijden te kunnen ingrijpen door het plaatsen van een hotfix voor een beveiligingsprobleem of een productie verstorend gebrek.

2.5 Partijen komen overeen, dat in geval van een conflict tussen partijen de uitvoering van de overeenkomst niet zal worden stopgezet om zo de goede voortgang niet onnodig te verhinderen, tenzij de aard van het geschil zodanig is, dat dit in redelijkheid niet van de Leverancier of Afnemer mag worden verlangd.

Art. 3 Reikwijdte van het gebruiksrecht Stigah Online

3.1 Afnemer mag niet toestaan dat de Stigah Online wordt gebruikt ten behoeve van cliënten van enige andere (rechts)persoon dan Afnemer en haar Medewerkers.

3.2 Het is Afnemer niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of de Voorwaarden over te dragen aan derden.

Art. 4 Verplichtingen Leverancier

4.1 Leverancier draagt zorg, via haar toeleveranciers, voor de beschikbaarheid van de Stigah Online. Leverancier is er tevens toe gehouden de Stigah Online tenminste te verrichten zoals van een redelijk bekwame opdrachtnemer mag worden verwacht.

4.2 Leverancier staat ervoor in dat er regelmatig een back-up wordt gemaakt van de gegevens, die Afnemer in de Stigah Online heeft ingevoerd. Deze back-up wordt enkel gemaakt uit interne beveiligingsoverwegingen bij Leverancier en waarborging van de beschikbaarheid krachtens artikel 9. Bijvoorbeeld in het geval van calamiteiten, zoals een grote stroomstoring of brand. Deze back-up wordt niet aan Afnemer verstrekt.

4.3 Leverancier staat ervoor in dat de gegevens die Afnemer in de Stigah Online heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-Gebruikers.

4.4 Behoudens het bepaalde in artikel 8.6 onthoudt Leverancier zich van het inzien van de gegevens die Afnemer middels de Stigah Online bij Leverancier heeft geplaatst, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Leverancier hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of Leverancier en Afnemer anderszins zijn overeengekomen, zoals maar niet beperkt tot de situatie ex artikel 6.2.

Art. 5 Verplichtingen en medewerking Afnemer

5.1 Afnemer dient een wijziging in haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld schriftelijk aan Leverancier mede te delen.

5.2 Afnemer is verplicht de gebruiksregels van artikel 7 in acht te nemen.

5.3 Indien Afnemer zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden niet nakomt, is Leverancier gerechtigd om het gebruik van de Stigah Online door Afnemer zonder voorafgaande aankondiging te beperken conform het bepaalde in artikel 7.6.

5.4 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internet verbinding benodigd voor het gebruik van de Stigah Online.

5.5 Afnemer staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van de Stigah Online gebruikte apparatuur en software voldoet aan de Systeemeisen. Afnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden

5.6 Afnemer is verplicht tot het instellen, in stand houden en uitvoeren van adequate procedures en controlemechanismen, rekening houdend met de aard en omvang van de belangen van het gebruik, om schade als gevolg van eventuele onregelmatigheden te voorkomen.

5.7 Afnemer zal Leverancier alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan Leverancier van correcte en actuele contactgegevens, verschaffen die Leverancier nodig heeft voor de instandhouding van de Stigah Online.

5.8 Afnemer is ertoe gehouden haar Medewerkers en/of Gebruikers kennis te laten nemen van deze Voorwaarden en op naleving daarvan door hen toe te zien en jegens Leverancier daarvoor in te staan.

Art. 6 Gegevens

6.1 De gegevens die Gebruiker in de Stigah Online heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van Leverancier of een door Leverancier ingeschakelde derde staat.

6.2 Afnemer blijft eigenaar van de door haar Gebruikers ingevoerde gegevens en de via Stigah bewerkte gegevens. Voor gebruik voor onderzoeksdoeleinden en/of benchmarking van deze gegevens door Leverancier of een door Afnemer in te schakelen derde partij zullen Leverancier en Afnemer een nadere overeenkomst sluiten. Afnemer verstrekt Leverancier vanaf het moment van het invoeren van de eerste cliëntgegevens in Stigah onder de Overeenkomst, reeds, voor alsdan, een gebruiksrecht ten aanzien van deze gegevens onder in de nadere overeenkomst overeen te komen redelijke voorwaarden en condities.

6.3 Tot 28 dagen na het einde van de Overeenkomst kan Afnemer Leverancier verzoeken, tegen betaling van een vergoeding, hem de ‘export’ gegevens van Afnemer digitaal te doen toekomen. Afnemer verleent voor dat geval Leverancier toegang tot de gegevens. Dit geldt niet indien enkel een zogenaamd proefabonnement wordt afgesloten.

6.4 Leverancier is niet gehouden om gehoor te geven aan het in dit artikel 6.3 bedoelde verzoek, indien Leverancier nimmer een betaling van Afnemer heeft ontvangen.

6.5 Leverancier hanteert voor de bewaring van gegevens de wettelijke bewaartermijnen.

6.6 Na beëindiging van de Overeenkomst wordt door Leverancier de in de Stigah Online ingevoerde gegevens minimaal 28 dagen bewaard. Na deze periode is Leverancier gerechtigd deze gegevens te verwijderen tenzij een nadere overeenkomst is gesloten ex artikel 6.2.

Art. 7 Gebruiksregels

7.1 Gebruiker zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (klanten van) Leverancier bij het gebruik van de Stigah Online, een en ander naar het oordeel van Leverancier. Het is Gebruiker niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (klanten van) Leverancier.

7.2 Het is Gebruiker niet toegestaan de Stigah Online te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de Voorwaarden.

7.3 Afnemer is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die in de Stigah Online worden ingevoerd.

7.4 Afnemer verplicht zich jegens Leverancier de Stigah Online zodanig te gebruiken dat de door hem opgeslagen hoeveelheid informatie en het door hem gerealiseerde volume van het datatransport niet significant afwijken van het door Leverancier aangegeven gemiddelde gebruik van de Stigah Online door andere Afnemers. Indien dit gebruik door Afnemer naar het oordeel van Leverancier significant afwijkt van het gemiddelde gebruik, zal Leverancier contact opnemen met Afnemer teneinde specifieke voorwaarden met Afnemer overeen te komen voor het extra gebruik. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over deze specifieke voorwaarden is Leverancier gerechtigd om het gebruik van de Stigah Online door Afnemer zonder voorafgaande aankondiging te beperken.

Art. 8 Support

8.1 Gedurende de duur van de Overeenkomst heeft Afnemer recht op support.

8.2 Support omvat het recht op het raadplegen en naar eigen inzicht gebruiken van Documentatie. Daarnaast kunnen 24 uur per dag vragen worden ingediend via email info@stigah.nl en op werkdagen is de help desk tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via +31 (0)251-212993.

8.3 Regulier support omvat niet:

a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken;

b) structureel werk zoals het definiëren van lay-outs, overzichten, inrichting van rollen en rechtenschema’s, importdefinities en koppelingen en data-uitwisseling met software van derden;

c) ondersteuning op locatie anders dan staat vermeld in de Overeenkomst en/of in het geval aanvullende begeleidingsdiensten worden afgenomen;

d) het op verzoek van Afnemer uitbreiden van de functionaliteit van de Stigah Online;

e) het converteren van bestanden;

f) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan Leverancier;

g) installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de SaaS Overeenkomst omschreven diensten;

h) support voor (bedienings-)software van andere producenten dan Leverancier, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Stigah Online kan worden opgestart;

i) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Stigah Online;

j) het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten;

k) support voor de internetverbinding;

l) support in een omgeving die volgens de systeemvereisten niet ondersteund wordt.

8.4 Support mag slechts worden aangevraagd door een Gebruiker.

8.5 In het kader van het leveren van support is Leverancier of haar toeleverancier gerechtigd de gegevens van Afnemer, bedoeld in artikel 6, in te zien.

8.6 Indien Leverancier in opdracht van Afnemer werkzaamheden met betrekking tot de onder 8.3 a) tot en met l) genoemde onderwerpen verricht, zal Leverancier deze werkzaamheden naast de vergoeding als bedoeld in artikel 7, aan Afnemer apart in rekening brengen conform de alsdan bij Leverancier geldende prijzen en gemaakte kosten.

Art. 9 Beschikbaarheid Stigah Online

9.1 Leverancier spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Stigah Online. Leverancier heeft deze verplichting ook minimaal opgelegd aan haar toeleveranciers.

9.2 Leverancier is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot de Stigah Online en de Service Site (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor (preventief-) onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer Stigah Online, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van Afnemer jegens Leverancier met zich meebrengt. Leverancier spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk Afnemer tijdig te informeren.

Art. 10 Beveiliging en toegang Stigah Online

10.1 Medewerkers van partijen hebben alleen toegang tot de systemen met betrekking tot de software, wanneer door de daartoe bevoegde functionarissen van partijen autorisatie is verleend.

10.2 Leverancier zorgt voor het operationele beheer van de authorisatie

10.3 Afnemer is aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen door personen die Opdrachtgever door middel van het verlenen van autorisatie toegang verschaft tot de software.

10.4 Leverancier is verantwoordelijk voor het signaleren van (pogingen tot) ongeautoriseerde toegang tot de software. Leverancier zal hierbij de noodzakelijke maatregelen nemen om de eventuele schade tot een minimum te beperken en herhaling proberen te voorkomen.

10.5 Leverancier stelt Afnemer vooraf op de hoogte indien Leverancier voornemens is om wijzigingen in de software of wijzigingen in de beveiliging aan te brengen, die gevolgen hebben voor de onderling gemaakte afspraken ten aanzien van de beveiliging.

10.6 Afnemer en/of Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de Log-in Gegevens. De Log-in Gegevens zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar naar anderen. Afnemer en de Gebruikers zijn ten aanzien van de Log-in Gegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder. Afnemer en/of gebruiker zijn aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn Log-in Gegevens. Alle handelingen van de Gebruikers zijn voor rekening en risico van Afnemer.

10.7 indien Afnemer gebruik maakt van externe partijen voor authenticatie, op dit moment beperkt to microsoft office 365 ligt de volledige verantwoordlijkheid voor authorisatie en authenticatie bij de Afnemer.

10.8 Indien de Afnemer gebruik maakt van de door de leverancier aangeboden login kan een 2FA worden verplicht.

10.9 Indien van toepassing slaat de leverancier wachtwoorden op met een PBKDF2+SHA512 encryption (salted + stretched for thousands of rounds).

Art. 11 Back-up en dataherstel

11.1 Leverancier zal zorgdragen voor dagelijkse back-up van de met de software verwerkte gegevens

11.2 Leverancier bewaart de back-up gedurende een termijn van 3 maanden. De backup data is opgeslagen op 3 lokaties om continuiteit te waarborgen, respectievelijk Canada, France en Belgium. De lokaties zijn gekozen omdat deze landen onder article 45 of Regulation (EU) 2016/679 vallen inzake de GDPR wetgeving en daarmee aan EU voorwaarden voor data protectie voldoen.

11.3 Indien zich omstandigheden voordoen waarbij de software en gegevens niet langer beschikbaar zijn ten gevolge van fouten of het verloren gaan van de technische infrastructuur zal Leverancier zo spoedig mogelijk de dienstverlening voortzetten.

Art. 12 Gebruiksvoorschriften Stigah Online en plaatsen Content

12.1 Het Afnemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Stigah Online en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Leverancier mag worden verwacht van een zorgvuldig Afnemer.

12.2 In het bijzonder zal het Afnemer: i. zich houden aan de “netiquette” regels (te vinden op http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt);

ii. zich houden aan de voorschriften en richtlijnen die zijn opgenomen in de Policies;

iii. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;

iv. alle op de Stigah Online weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen, waaronder aanwijzingen van de medewerkers van Leverancier;

v. geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Leverancier of derden;

vi. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die overlast veroorzaken voor andere Leden of bezoekers van de Stigah Online;

vii. geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere Leden of bezoekers van de Stigah Online via bijvoorbeeld instant messaging (zoals Discord, Slack, WhatsApp, etc.), direct messaging (het berichtensysteem in de Stigah Online van Leverancier) en e-mail;

viii. geen Content van Leverancier of andere Leden wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;

ix. geen Malware verspreiden;

x. geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van Stigah Onlines of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de Stigah Online en Content van Leden gebruiken;

xi. de beveiliging van Leverancier niet ontwijken of verwijderen;

xii. geen gebruik maken van adblockers of op andere wijze reclame-uitingen weren, anders dan de optie die Leverancier het Afnemer biedt indien hij een betaald abonnement heeft afgesloten.

xiii. In een review zal het Afnemer transparant zijn over de herkomst van het product en of er een beloning is ontvangen of in het vooruitzicht wordt gesteld voor het plaatsen van de review

12.3 Het Afnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Content die via zijn Account op de Stigah Online worden geplaatst. Leverancier adviseert het Afnemer om geen persoonlijke informatie op de Stigah Online te plaatsen zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie. Tweakers is in beginsel niet verplicht deze persoonlijke informatie te verwijderen.

12.4 Het Afnemer erkent dat Leverancier niet verplicht is om actief Content van Leden te beheren, te bewerken, voor plaatsing op de Stigah Online te controleren of te monitoren. Leverancier staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Content van Leden.

12.5 Indien Leverancier of de Crew vaststelt dat bepaalde Content van Leden niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoet, kan Leverancier dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze Content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. Leverancier of de Crew mag de inhoud of de vormgeving van de Content ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van de Stigah Online te waarborgen. Leverancier en de Crew zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikelAfnemer genoemde activiteiten.

12.6 Het Afnemer mag (ter uitsluitende beoordeling van Leverancier) geen Content op de Stigah Online plaatsen:

i. die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;

ii. waarin piramidespelen of kettingbrieven worden gepromoot;

iii. die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere Leden of bezoekers van de Stigah Online schendt;

iv. waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;

v. waarin illegale software wordt aangeboden of gevraagd;

vi. waarin hardware of consumentenelektronica wordt aangeboden of gevraagd die door middel van of in verband met een strafbaar feit zijn verkregen.

vii. die gericht is op het werven van personeel, met uitzondering van Content die wordt geplaatst binnen Jobs;

viii. voor reclame- of marketingdoeleinden.

12.7 Indien het Afnemer meent dat een ander Afnemer of een bezoeker van de Stigah Online handelt in strijd met dit artikel 4, kan hij Leverancier hiervan op de hoogte stellen.

12.8 Indien het Afnemer naar het oordeel van Leverancier geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van het bepaalde in artikel 12.6 sub viii, is het Afnemer aan Leverancier zonder dat een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring vereist is telkens voor elke niet-nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.500,- (vijftienhonderd Euro). Deze boete komt Leverancier toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van Leverancier, daaronder mede begrepen het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding naast de boete.