Algemene Voorwaarden Stigah Erkenning & Certificering

Art. 1  Stigah Erkenning

Stigah Erkenning is bedrijfsgebonden. Medewerkers kunnen zich als keurmeester individueel certificeren voor specifieke hulpmiddelen. De certificering en daarmee de erkenning van het bedrijf, wordt verstrekt zodra een medewerker met succes de keurmeester basiscursus voor het betreffende hulpmiddel heeft afgerond.

Nadat de Erkenning is verstrekt, krijgt het bedrijf hiervan een bevestiging en een Stigah Erkenningssticker.

Met een Certificering krijgt de medewerker vervolgens toegang tot de (digitale) diensten gerelateerd aan het betreffende hulpmiddel, een keurmeester pas en toegang tot het kennisplatform en de helpdesk voor advies en ondersteuning. Medewerkers van het bedrijf die niet zijn gecertificeerd kunnen gedurende de looptijd van het contract ook toegang krijgen tot keuring gerelateerde informatie van de bij het bedrijf in beheer zijnde hulpmiddelen.

Art. 2 Wat zijn de voorwaarden om Stigah Erkenning aan te vragen

In Nederland gevestigde bedrijven moeten zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bedrijven uit andere landen moeten zijn ingeschreven bij een equivalent van de kamer van koophandel in het betreffende land om erkend te zijn als bedrijf. Alle bedrijven moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • minimaal 10x per jaar onderhoud verzorgen aan zorghulpmiddelen
 • beschikt over de juiste gereedschappen en meetapparatuur om keuringen en inspecties uit te voeren.

Stigah behoudt het recht om het bedrijf te beoordelen en Erkenning te weigeren. Hiertoe brengt Stigah het bedrijf per e-mail op de hoogte onder opgave van reden.

Art. 3 Wie kan Keurmeester Certificering krijgen?

Medewerkers van het bedrijf die voldoen aan de volgende voorwaarden kunnen een keurmeester certificering ontvangen:

 • Met succes een basiscursus voor het betreffende hulpmiddel hebben gevolgd.
 • Beoogde keurmeesters zijn minimaal NEN 3140 VOP gecertificeerd of een equivalent daarvan in het betreffende land.
 • Beschikt over voldoende basiskennis om hulpmiddelen te onderhouden en te keuren.

Stigah behoudt het recht om de Certificering van een beoogde keurmeester te weigeren indien getwijfeld wordt aan diens bekwaamheid. Hiertoe brengt Stigah het bedrijf en de betreffende medewerker per e-mail op de hoogte onder opgave van reden.

Art. 4 Van wanneer tot wanneer loopt een Stigah Erkenning & Keurmeester Certificering?

Een Overeenkomst voor Stigah Erkenning is geldig voor de duur van 1 jaar en loopt van 1 januari t/m 31 december. De erkenning wordt jaarlijks automatisch stilzwijgend verlengd met 12 maanden. De looptijd van de Overeenkomst wordt niet gewijzigd als gevolg van het plaatsen van bijbestellingen door Afnemer tijdens de Overeenkomst.

Een Keurmeester Certificering is geldig voor de duur van 3 jaar mits er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 10 jaarlijkse keuringen
 • Periodieke opfriscursus wordt met succes afgerond

Art. 5 Inspectie door een Stigah Inspecteur

Stigah behoudt het recht om periodiek de bekwaamheid van een Keurmeester te toetsen. Hiertoe wordt een afspraak gepland met de Keurmeester om een keuring van een hulpmiddel te beoordelen. De uitkomst van deze beoordeling wordt vervolgens per e-mail gedeeld met de Afnemer.

Art. 6 Betaling contributie

Contributie bestaat uit de betaling voor certificering van 1 of meer keurmeesters.

 • Voor de contributie wordt vooraf een factuur gestuurd die binnen de geldende betalingstermijn voldaan moet worden.
 • Indien gedurende het lopende jaar een Stigah Erkenning of (extra) certificering wordt aangevraagd, zal de contributie hiervoor naar rato in rekening worden gebracht voor de resterende maanden in het lopende jaar.

Art. 7 Hoogte contributie

De hoogte van de contributie per keurmeester wordt jaarlijks bekendgemaakt via de website www.stigah.nl.

Art. 8 Korting op de contributie

Aan leden die meer keurmeesters Stigah certificeert, meer keuringen jaarlijks afmeldt of een contract voor langere tijd aangaat, worden staffelkortingen aangeboden. Deze worden jaarlijks bekend gemaakt via de website www.stigah.nl.

Art. 9 Wijziging tarieven en voorwaarden

De lidmaatschapscontributie en/of voorwaarden van de Stigah erkenning kunnen 1 keer per kalenderjaar worden gewijzigd. Wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voor de wijzigingsdatum gepubliceerd op stigah.nl. De contributie kan tussentijds worden gewijzigd in verband met wijzigingen van belastingen en heffingen die Stigah krachtens wet of regelgeving verplicht of bevoegd is in rekening te brengen. Dit kan Stigah doen met onmiddellijke ingang van de inwerkingtreding van deze wet of regelgeving en zonder publicatie.

Art. 10 Hoe kan de Overeenkomst worden opgezegd of gewijzigd?

Een opzegging van de overeenkomst of wijziging van het aantal Keurmeester Certificeringen kan per email aan info@stigah.nl of per post worden verzonden naar Stigah BV, Postbus 107, 3840 AC Harderwijk.

Art. 11 Wanneer kan de Overeenkomst worden opgezegd?

 • Opzegging is mogelijk indien deze schriftelijk vóór 1 juli van het lopende jaar wordt ingediend voor de einddatum van het contract. Aan de beëindiging van de Overeenkomst zijn geen kosten verbonden.
 • De Overeenkomst kan schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien Stigah, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen binnen dertig (30) kalenderdagen na de ingebrekestelling.

Art. 12 Wanneer kan het aantal Keurmeester Certificeringen worden gewijzigd?

Wijziging van het aantal certificeringen is mogelijk indien deze schriftelijk vóór 1 juli van het lopende jaar wordt ingediend. Aan de wijziging van het aantal certificeringen zijn geen kosten verbonden.

De wijziging heeft niet geldig plaatsgevonden indien Afnemer niet heeft aangegeven voor welke keurmeesters de certificering gestopt dient te worden. Zolang Afnemer niet (tijdig) aangeeft voor hoeveel certificeringen gestopt dienen te worden, blijft Afnemer de vergoeding verschuldigd die geldt voor het aantal bij Leverancier bekende actieve keurmeesters.

Art. 13 Wat gebeurt er nadat de Overeenkomst is opgezegd?

 • Stigah stuurt een digitale bevestiging van de opzegging.
 • Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Afnemer terstond het gebruik van de Stigah Diensten en Producten staken en gestaakt houden.
 • De aan het lidmaatschap gekoppelde de Stigah Diensten en Producten kunnen komen te vervallen.

Art. 14 Wat gebeurt er als voor de Stigah Diensten en Producten te laat wordt betaald?

Bij niet, te late of onvolledige betaling of als de automatische incasso mislukt, is het lid direct in verzuim en heeft Stigah het recht wettelijke rente te berekenen.

 • Het lid ontvangt een herinnering en krijgt nog veertien dagen de tijd om te betalen. Als betaling uitblijft, zal het lid worden aangemaand en heeft Stigah het recht om incassokosten in rekening te brengen.
 • Bij het uitblijven van betaling mag Stigah iedere vorm van dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling ontvangen is.
 • Als het lid meer dan drie maanden achterloopt met betalingen, behoudt Stigah het recht om het lidmaatschap te beëindigen. Het lid blijft verplicht alle openstaande bedragen te voldoen.
 • Indien nodig geeft Stigah de vordering uit handen aan een incassobureau.

Art. 15 Wanneer kan Stigah de Overeenkomst beëindigen?

 • Na een betalingsachterstand zoals in de algemene voorwaarden is beschreven.
 • Indien het bedrijf minder dan 10 keuringen per jaar uitvoert.
 • Indien voortduring van het lidmaatschap redelijkerwijze niet van Stigah kan worden gevergd.
 • Stigah is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op het moment dat Afnemer aan Leverancier meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat Leverancier uit de omstandigheden moet afleiden dat de Afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen dan wel op het moment dat (de onderneming van) Afnemer zijn activiteiten staakt. De Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat de (onderneming van) Afnemer geliquideerd wordt of in een insolventie situatie komt te verkeren.

Art. 16 Wanneer kan Stigah de Certificering van een Keurmeester beëindigen?

Na een betalingsachterstand zoals in artikel 14 is beschreven.

 • Indien de keurmeester minder dan 10 keuringen per jaar uitvoert.
 • Indien de keurmeester de Stigah periodieke herhalingscursus niet met succes voltooit.
 • Indien een Stigah Inspecteur na een inspectie van de keurmeester deze medewerker onvoldoende bekwaam acht voor het keuren van hulpmiddelen.

Art. 17 Wat gebeurt er als Stigah de Overeenkomst of een Keurmeester Certificering beëindigt?

 • Stigah brengt het bedrijf per e-mail op de hoogte van de beëindiging onder opgave van reden en met vermelding van de datum van beëindiging.
 • Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Afnemer terstond het gebruik van de Stigah Diensten en Producten staken en gestaakt houden.
 • Stigah zal bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, geen reeds betaalde of verschuldigde vergoedingen aan Afnemer restitueren.
 • Afnemer blijft het openstaande bedrag verschuldigd aan Stigah.
 • De aan het lidmaatschap gekoppelde Stigah producten en diensten kunnen komen te vervallen
 • Stigah is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging.