Privacy & Cookies

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze leden en websitebezoekers. Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen. In deze Privacy en Cookie Policy wordt je geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze website. 

Reikwijdte & Toestemming

Door gebruik te maken van onze website en de daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door Stigah beheerde websites en (digitale) diensten.

Keuringsregister

In het keuringsregister registreren we:

  • Gegevens van het hulpmiddel zoals UDI/Serienummer, merk en type en de belangrijkste eigenschappen waarmee het product kan worden geïdentificeerd.
  • Personen, bedrijven of andere organisaties die eigenaar zijn van dit hulpmiddel
  • Datum/tijdstip van de keuring en de bevindingen.
  • Locatie van de keuring (adres gegevens)
  • Naam van de keurmeester, registratienummer en keuringsbevoegdheden.
  • Naam van de persoon/gebruiker die de keuring aftekent.
  • Keuringsgegevens van alle elementen waarop het hulpmiddel is gecontroleerd.

Basisgegevens zoals datum van keuring, goed-, afkeur en/of verloopdatum en UDI/Seriennummer, merk en type zijn door iedereen in te zien. Aanvullende gegevens over eigenaarschap, de keuring zelf, bevindingen of personen die betrokken zijn (geweest) bij de keuring, geven we alleen aan de persoon die juridisch eigenaar is van het hulpmiddel.

Ook partijen die in de wet zijn aangegeven, zoals de politie of de IGJ kunnen deze aanvullende (persoons)gegevens inzien. Als andere personen uw gegevens willen inzien, maar daarvoor geen wettelijke reden hebben, dan doen we dat alleen als de eigenaar daar schriftelijk toestemming voor geeft. Marktpartijen krijgen nooit persoonsgegevens van Stigah voor commerciële doelen. We bewaren de gegevens 9 jaar, zoals de wet voorschrijft. Daarna worden ze vernietigd.

Registratie van erkende Stigah-bedrijven

We registreren de bedrijven en organisaties in de zorgbranche die van Stigah een erkenning hebben gekregen. Met die erkenning kunnen zij keuringsdiensten aanbieden en diensten afnemen van Stigah. Van deze bedrijven registreren wij allerlei algemene gegevens, zoals adressen en bankgegevens. We houden ook bij of deze bedrijven hun werk volgens de regels doen. Dat doen we ook bij individuele keurmeesters. We houden dit bij om de kwaliteit van het werk te kunnen beoordelen. Maakt een bedrijf gebruik van de digitale diensten van  Stigah, dan gebeurt dat via een beveiligde verbinding. Die zorgt ervoor dat de gegevens die worden uitgewisseld goed beschermd zijn. Om een veilige verbinding te maken, gebruikt het bedrijf een zogeheten certificaat. Stigah registreert waar vandaan (plaats/IP-adres) een verbinding wordt gemaakt. Zo kunnen we eventuele digitale bedreigingen op tijd opmerken. Stigah koppelt een IP-adres niet aan een gebruiker. Deze gegevens worden gescheiden van elkaar (tijdelijk) opgeslagen.

Onderzoeken

Met enige regelmaat voeren we onderzoeken uit, bijvoorbeeld naar de tevredenheid van onze klanten. Dat doen we om onze dienstverlening te verbeteren. Daarvoor gebruiken we soms namen en adressen uit onze registers. U mag het onderzoek altijd weigeren. Doet u mee aan een onderzoek, dan vertellen we u waar het onderzoek voor bedoeld is. De resultaten van het onderzoek zijn nooit terug te leiden naar individuele personen – tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven. Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, gooien we ze weg. Huren we een bureau in om het onderzoek uit te voeren, dan maken we de afspraak dat het bureau zich ook aan deze regels houdt. Wilt u niet benaderd worden, dan kunt u dat aangeven en houden we dat bij.

Klachten, bezwaar en beroep

Heeft u een klacht over onze dienstverlening of bent u het niet eens met een besluit? Stigah registreert klachten. Daarbij registreren we gegevens  zoals uw woon- en verblijfplaats, gegevens om contact met u op te kunnen nemen en belangrijke gegevens die met uw zaak te maken hebben. Klachten worden 5 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Verantwoordelijkheden

De website, webportaal en mobiele app zijn ontwikkeld door en in beheer van Stigah B.V. Stigah is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contact met Stigah

Soms wilt u meer weten over de diensten van de Stigah. Dan kunt u per telefoon, e-mail, of brief, contact opnemen. Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden, vraagt de medewerker soms om persoonsgegevens, zoals uw naam of het UDI / serienummer van het hulpmiddel. Sommige gesprekken nemen we op, zodat we onze medewerkers beter kunnen trainen. Ook gaan we zo na waarover de gesprekken gaan. Met die kennis kunnen we onze processen verbeteren. Na die training gooien we de opnamen weg. 

Cookies