Algemene Voorwaarden

Art. 1 Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle aanvaarde opdrachten tot levering van zaken of diensten door de opdrachtnemer.

Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door opdrachtnemer niet aanvaard. Partijen kunnen alleen rechtsgeldig afwijken van deze voorwaarden mits dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen en schriftelijk wordt vastgelegd.

1.2 Onder opdrachtnemer wordt verstaan eenieder die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene tot wie de hiervoor bedoelde aanbieding is gericht.

Art. 2 Overeenkomst

2.1 Al onze offertes en/of gegevens in prijslijsten en folders zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.2 Elke opdracht wordt middels een schriftelijke opdrachtbevestiging van de opdrachtnemer van kracht met ingang van de datum van deze bevestiging.

2.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtnemer binden de opdrachtnemer uitsluitend voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. 3 Levertijd

3.1 Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. -week.

3.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

3.3 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

3.4 Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Art. 4 Transport en verzekering

4.1 Zaken met een factuurwaarde tot € 150,– exclusief BTW, worden slechts franco verzonden, indien de opdrachtgever een ordertoeslag voldoet.

4.2 Bij expresleveringen komen de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

4.3 Het product geldt als geleverd door het aftekenen door de ontvanger van de vrachtbrief en bij geleverde diensten door het aftekenen van de opdrachtbon. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld of opzet van de opdrachtnemer te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product, zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 De opdrachtnemer is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn. Artikel 8 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

4.5 De transportverzekering is alleen in het factuurbedrag begrepen bij leveringen franco huis.

Art. 5 Prijzen

5.1 De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering franco huis, dit laatste mits de producten een factuurbedrag van minimaal € 150,– exclusief omzetbelasting doch inclusief verpakking, vertegenwoordigen. Peildatum hiervoor is de datum van aanbieding.

5.2 De opdrachtnemer heeft het recht alle prijsverhogende factoren, waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks) prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valuta verhoudingen die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij opdrachtnemer tot de prijsverhoging verplicht is op grond van wettelijke bepalingen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na melding van de prijsverhoging schriftelijk reageert, wordt ervan uit gegaan dat hij hiermee akkoord gaat.

Art. 6 Ontwerpen en formulieren

6.1 De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte formulieren, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat ervoor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

6.2 Wanneer de opdrachtnemer zulks wenst, bijvoorbeeld in geval de opdracht niet wordt verleend, dienen zaken e.d. op eerste verzoek aan opdrachtnemer te worden geretourneerd.

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van het geleverde gaat eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdracht-nemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.

7.2 De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

Art. 8 Betaling

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

8.2 Bij overschrijding van de in 8.1 genoemde termijn heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente.

8.3 Indien de opdrachtnemer zijn vordering ter incasso uit handen moeten geven, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen tot het daarvoor door de ondernemer betaalde of verschuldigde bedrag, zulks inclusief kosten faillissementsaanvraag en kosten van opvorderen van de eigendommen van de opdrachtnemer, taxaties, enz.

8.4 Verrekening is niet toegestaan.

8.5 Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

8.6 De opdrachtnemer heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.

Art. 9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor directe schade die veroorzaakt is door een gebrek van een door opdrachtnemer geleverde zaak of dienst, indien en voor zover dit komt vast te staan, is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van het gedeelte van de overeenkomst, dat betrekking heeft op de zaak of dienst waarvoor de aansprakelijkheid in dit geval geldt. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval als schade wordt uitgekeerd.

9.2 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor indirecte en/of gevolgschade waaronder personele kosten, financiële en/of commerciële verliezen, winstderving, verlies van gebruik, verlies van relaties, betalingen verschuldigd aan derden, kosten ten gevolge van verlies van gegevens.

9.3 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat opdrachtnemer gehouden is tot enige schadevergoeding ter zake.

9.4 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te land als in het land van de herkomst van te leveren zaken, uitsluitingen, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar opdrachtnemer of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van opdrachtnemer, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van opdrachtnemer, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor opdrachtnemer overmacht op, die opdrachtnemer ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van de opdracht zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doe gelden. Opdrachtnemer is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling, om of de overeenkomst c.q. de opdracht te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Indien zich een situatie van overmacht voordoet zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan mededeling doen onder voorlegging van de nodige bewijsstukken.

Art. 10 Garantiebepalingen

10.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 2 maanden na de levering volgens artikel 4.3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

10.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van:
– niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
– anders dan normaal gebruik;
– normale slijtage;
– indien de oorzaak van het gebrek is gelegen buiten het product.

10.3 Ter zake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering, soortgelijke verrichtingen en ter verrichting van keuringen verstrekte formulieren wordt geen garantie gegeven.

Art. 11 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Art. 12 Reclamering

12.1 Reclamering ter zake van waarneembare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 8 dagen na de feitelijke overdracht van de zaken aan de opdrachtgever, in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden.

Reclamering ter zake van niet-waarneembare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van de in artikel 12 genoemde garantietermijnen in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden.

Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

12.2 Reclames zullen binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Indien de reclame over geleverde producten door de opdrachtnemer juist is bevonden, zal de opdrachtnemer de nodige tijd worden gegeven om het verkochte te vervangen c.q. te herstellen.

Art. 13 Reparaties

13.1 Reparaties worden uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden.

13.2 De opdrachtnemer is gerechtigd om zich, bij de uitvoering van werkzaamheden, bij te laten staan door derden.

13.3 Alle aan de opdrachtnemer ter reparatie gegeven zaken, alsmede onderdelen daarvan, al dan niet in eigendom toebehorend aan de opdrachtgever, zijn gedurende de periode dat zij zich onder het toezicht van de opdrachtnemer bevinden verzekerd.

13.4 De opdrachtnemer stelt alleen dan de vervangen materialen of zaken aan de opdrachtgever ter beschikking indien deze daarom nadrukkelijk bij het geven van de opdracht heeft verzocht. Blijft dit verzoek achterwege, dan worden deze vervangen materialen en zaken eigendom van opdrachtnemer, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Art. 14 Opschorting en ontbinding

14.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

14.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

Art. 15 Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Een geschil is aanwezig indien een der partijen een kwestie als geschil aanmerkt en dit schriftelijk aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt.

15.3 Partijen trachten in eerste instantie in onderling overleg een oplossing te vinden voor een geschil. Partijen kunnen vervolgens overeenkomen dat een geschil, als bedoeld in het eerste lid, wordt voorgelegd aan een mediator. De kosten van een mediator en eventuele administratieve ondersteuning worden door beide partijen naar gelijkwaardigheid gedragen.

15.4 Indien partijen niet unaniem beslissen het geschil voor te leggen aan een mediator, wordt het geschil beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

15.5 Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst kunnen slechts rechtsgeldig geschieden door een door alle partijen ondergetekende schriftelijke aanvulling, welke aan deze overeenkomst wordt gehecht en geacht wordt daarvan deel uit te maken.

15.6 Bij twijfel over de uitleg van bepalingen in deze overeenkomst zijn de daaraan ten grondslag liggende doelstellingen leidend.

Art. 16 Nietigheid

Het feit dat een of meer van voorgaande artikelen ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of een rechterlijke beslissing nietig zijn of nietig worden verklaard, laat de toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige onverlet.